Loading...

  Jogi háttér

  A szabad véleménynyilvánítás

  A MatrixHungary igazságkutató társaság internetes felületeinek (www.media.matrixhungary.hu, www.matrixhungary.hu, Facebook, Twitter, MeWe, Telegram, Tiktok, Gettr, VK és amin a jövőben jelen leszünk) minden bejegyzése, cikke, oldala, hanganyaga, videója, képe és bármi ami tőlünk származik csupán a véleményünket tükrözi, melyet véleményként és nem tényként tálalunk! Felületeinken tényállítás nem történik!
  Véleményünk a saját gondolataink, nézőpontunk és meglátásaink kivetülése.

  Weblapunk és online felületeink működését a Magyar Alaptörvény 61. paragrafus (1.) bekezdése biztosítja:

  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra

  Az EJEE 10. cikke alapján mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

  Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül.

  Nézetei miatt senki sem zaklatható. Mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra; ez a jog magában foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet nélküli – szóban, írásban, nyomtatásban, művészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő – keresésének, megismerésének és terjesztésének a szabadságát is.

  (a magánszféra védelmének megfogalmazható egy objektív védelmi szintje, ami az emberi méltóság. Ha a magánszférára irányuló behatás már az emberi méltóságot sérti, akkor az egyéni (szubjektív) érzékenységi küszöbtől függetlenül ez a korlátozás alapjog-sértő.)

  A szabad véleménynyilvánítás az egyik alapvető emberi jog, a szólásszabadság része. A véleménynyilvánítás szabadsága, azt a morális jogot jelenti, hogy mindenki szabadon kifejtheti a véleményét.

  Személyiségi jog

  A MatrixHungary igazságkutató társaság egy anonim baráti szerveződés, akik időnként elmondják a véleményüket a világ eseményeiről. Nem vagyunk újságírók, így nem minősülünk közszereplőnek sem! Online felületeink egy közös személyes blogot alkotnak! Személyazonosságunk és minden személyi adatunk nem publikus, és védi a magánélet védelméről megalkotott törvény!

  2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről: I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Célok és alapelvek

  2. § A magánélethez való jog lényege, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata ellenére mások ne sérthessék meg.

  7. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy magánéletét fokozott védelem illesse meg, és azt más előtt csak saját akaratából vagy törvényben meghatározott esetben fedje fel.

  3. A magánélet tiszteletben tartásához való jog

  8. § (1) A magánélet tiszteletben tartásához való jog célja, különösen a névviseléshez való jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme.

  (2) A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését jelentheti az egyén által különösen a magánélettel kapcsolatban megőrizni kívánt személyes adattal, titokkal, képmással, hangfelvétellel való visszaélés, vagy a becsület és a jó hírnév megsértése.

  (3) Az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat – a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az érintett egyértelmű hozzájárulásával használható fel.

  6. A kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog

  11. § (1) A magánközlések, az élőszóban, telefonbeszélgetés, hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű információk a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog védelme alá tartoznak. Az egyént fokozott védelem illeti meg mind a zaklatás hagyományos, mind a zaklatás valamennyi internetes formájával szemben.

  (2) A kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog kiterjed a magánkommunikáció bármely módon történő megfigyelésével szembeni védelemre is.

   III. FEJEZET

  A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

  7. A magánélethez való jog megsértésének személyiségi jogi jogkövetkezményei

  13. § (1) Akit magánélethez való jogában megsértenek, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.

  (2) Aki a magánélethez való jogának megsértéséből eredően kárt szenved, a 12. §-ban foglalt igényeken kívül a Polgári Törvénykönyvnek a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését, valamint külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet.

  8. A magánélethez való jog megsértésének egyéb jogkövetkezményei

  14. § Akit magánélethez való jogában megsértenek, a 12-13. § szerinti személyiségi jogi igényeken kívül külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet.